Regulamin konkursu Instagram

Konkurs_baner_coolteh
REGULAMIN KONKURSU „Wygraj zabieg kriolipolizy Cooltech wart 350zł”
INFORMACJE OGÓLNE O KONKURSIE

 • Regulamin określa zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą: „Wygraj zabieg kriolipolizy Cooltech wart 350 zł!”.
 • Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest: IX Wieków spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, 25-006 Kielce, ul. Solna 4a/93, NIP: 9592051147, REGON: 521543556, KRS: 0000961834.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook i Instagram.
 • Konkurs odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany ani związany
  z serwisem Facebook lub Instagram. Firma Meta Platforms, Inc. (poprzednio Facebook, Inc.) będąca właścicielem serwisów Facebook i Instagram jest zwolniona z odpowiedzialności za przebieg konkursu przez Organizatora.
 • Konkurs trwa od dnia 10.10.2022 r. do końca dnia 21.10.2022 r.
 • Momentem rozpoczynającym konkurs jest opublikowanie na fanpage instagram 9wiekow.pl postu konkursowego, w którym określone jest zadanie, które należy wykonać, aby wziąć udział w konkursie.
 • Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.2001.1540 z późn. zm.).

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE

 • W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która: Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest użytkownikiem portalu Instagram w chwili zgłoszenia udziału w Konkursie, a także polubi konto Instagram 9wiekow.pl polubi zdjęcie informujące o konkursie i zaproś minimum 3 osoby poprzez udostępnienie postu u siebie – dalej jako „Uczestnik”.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn.zm.), na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, publikacji listy Zwycięzców, odbioru Nagród i rozliczenia zryczałtowanego podatku od Nagród.
 • W zakresie niezbędnym do ogłoszenia listy Zwycięzców w poście na fanpaga instagram 9wiekow.pl imiona i nazwiska lub pseudonimy.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW I ICH PRZETWARZANIE

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla realizacji prawa do nagrody.
 • Od Uczestników Konkursu Organizator będzie zbierał dane o ich imieniu i nazwisku i/lub pseudonimie, którym posługują się jako użytkownicy portalu Instagram.
 • Od Zwycięzców Konkursu Organizator zbierze dodatkowo następujące dane:
  adres do korespondencji,  numer telefonu, adres e-mail, prawidłowy identyfikator podatkowy PESEL, data urodzenia, nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego.
 • Dane osobowe Uczestników Organizator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy o ochronie danych osobowych, tzn. umożliwia Uczestnikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Uczestnik ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 • Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Organizatora poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 • Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną zniszczone.
 • Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia w Konkursie, Uczestnik akceptuje regulamin.

ZASADY KONKURSU I ZADANIE KONKURSOWE

 • Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa wskazana przez Organizatora. Wyboru Zwycięzcy Konkursu dokonują dwie osoby wskazane przez Organizatora (Jury).
 • Uczestnicy mają za zadanie w komentarzu pod postem konkursowym wstawić komentarz słowny z hasłem lub krótką argumentacją jak dbają o swoją sylwetkę.
 • Przedstawiając Organizatorowi komentarze wskazane w ust. powyżej,  Uczestnik udziela bez dodatkowego wynagrodzenia zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie tekstu na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:  na kanałach Facebook, Instagram oraz YouTube Organizatora. Uczestnik oświadcza przy tym, iż treści objęte jego komentarzami nie są obciążone prawami osób trzecich w sposób rodzący ewentualną odpowiedzialność Organizatora na rzecz takich osób.
 • Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden raz swój udział w Konkursie.
 • Niedopuszczalne jest publikowanie przez Uczestnika komentarza, który zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne. Komentarz nie może ponadto naruszać regulaminu portalu Facebook oraz Instagram.
 • Jury przedstawi Zwycięzców Konkursu nie później niż 21/10/2022 o godzinie 18:00. Ogłoszenie nastąpi w formie relacji instastory, zamieszczonego na stronie Instagram 9wiekow.pl

NAGRODY

 • W konkursie nagrodzonych zostanie wyłącznie jeden Uczestnik. Zwycięzca Konkursu, wybrany decyzją Jury, nabywa prawo do otrzymania nagrodę określonej w ust. 2.
 • Nagrodą w konkursie jest zabieg Cooltech wart 350 zł! Wykonywany przez dr Michalinę Zagańczyk-Bączek składający się z dwóch spotkań. Zabieg jest połączeniem popularnego zabiegu Zaffiro, mezoterapii igłowej i wypełniacza! Pierwsza wizyta w sesji polega na dogłębnym nawilżeniu i ujędrnieniu skóry. W tym celu lekarz wykonuje mezoterapię Neauvia Hydro Deluxe, która przywraca witalność i blask skóry. Po tygodniu wykonywany jest drugi zabieg. Wykorzystuje on popularny termoliftingg wzbogacony o peeling wodny urządzeniem Zaffiro, który zapewnia natychmiastowy efekt remodelingu obecnego kolagenu, jak i intensywnie pobudza fibroblasty do produkcji nowych włókien kolagenowych. Następnie wykonywany jest zabieg z zastosowaniem wypełniaczy Neauvia, które są odpowiednio dobrane do potrzeb pacjenta oraz nagroda pieniężna o wartości 40 zł, która zostanie zatrzymana przez Organizatora na poczet rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej.
 • Zwycięzca jest zobowiązany do skorzystania z zabiegu do dnia 30/11/2022
 • Wartość nagrody jest niepodzielna i nie ulega wymianie na inne zabiegi. Niewykorzystana część nagrody przepada.
 • Uczestnik nabywa prawo do nagrody, o ile łącznie spełni następujące warunki:
 • w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu zgłosi chęć odbioru nagrody wypełniając formularz udostępniony przez Organizatora Konkursu, obejmujący dane niezbędne to wydania i rozliczenia nagrody;
 • nie dopuścił się złamania któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Uczestnik Konkursu nie uzyskuje prawa do nagrody w przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymogów. Jeżeli jednak zostanie stwierdzone naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu – zwłaszcza w skutek czynu zabronionego – już po wydaniu nagrody, to Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia jej zwrotu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych Nagród na inne cele.
 • Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 • Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.

 

REKLAMACJE

 • Wszelkie informacje związane z przebiegiem konkursu należy kierować na adres e-mail: recepcja@9wiekow.pl w trakcie trwania Konkursu.
 • Reklamacje dotyczące wyników należy kierować na adres e-mail: recepcja@9wiekow.pl w terminie w terminie 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu (nie później niż 04/11/2022).
 • Pytania i skargi oraz reklamacje przesłane drogą elektroniczną, w formie wiadomości e-mail, powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód nadesłanie wiadomości.
 • Pytania i skargi oraz reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 • Uczestnik zostaje powiadomiony o odpowiedzi Organizatora drogą elektroniczną, w wiadomości e-mail.
 • Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt. 1 i pkt. 2 nie będą rozpatrywane.
 • Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń – w szczególności jeżeli powstają w wyniku przerw w działaniu lub wadliwego działania portalu Facebook i Instagram, czy też infrastruktury lub aplikacji używanych do udziału  w konkursie.
 • Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezprawne działanie Uczestnika, w tym za jakiekolwiek szkody wyrządzone w wyniku jego działania osobom trzecim.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Uczestnikowi nagrody.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia zamieszczania wpisów/komentarzy konkursowych oraz udostępniania wyników Konkursu.
 • W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne, powołane przez Organizatora, mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.