Regulamin konkursu Instagram

Regulamin konkursu Gabinetu IX Wieków

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków przeprowadzania Konkursów i Akcji Promocyjnych prowadzonych w Gabinetu IX Wieków Gabinety Lekarskie
2.Regulamin określa również prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursach lub Akcjach Promocyjnych oraz prawa i obowiązki Organizatora związane z ich przeprowadzaniem.
3. Ogólny Regulamin Konkursu i Podstawowe Informacje o Konkursie lub Akcji Promocyjnej stanowią pełną regulację warunków przeprowadzenia danego Konkursu lub Akcji Promocyjnej i obowiązujące każdego Uczestnika.
3. Organizatorem Konkursów i Akcji Promocyjnych w Serwisie jest spółka IX Wieków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (adres: 25-006 Kielce, ulica Solna 4A lok. 93, REGON: 521543556, NIP: 9592051147), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000961834 (dalej również „Spółka”),
II. ZASADY OGÓLNE UDZIAŁU
4. Akcje Promocyjne i Konkursy nie są loteriami, grami losowymi, zakładami wzajemnymi, grą na automatach lub w karty w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. – Dz.U. z 2019 r. poz. 847 z późń. zm.).
5.W dniach 10-14 lipca br. w godzinach otwarcia Gabinetu IX Wieków Gabinety Lekarskie, każdy zainteresowany może skorzystać z promocji. Która polega na losowaniu 50% rabatu na zabieg, który będzie wymieniony na wylosowanym kartce (kuponie rabatowym).
6. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wyraziła chęć przystąpienia do Konkursu
7.Cennik zabiegów określony jest w odrębnym dokumencie stanowiącym katalog oferowanych zabiegów i usług …
8.Aby skorzystać z rabatu określonego w kuponie konkursowym należy umówić się na wyżej wymieniony zabieg w tygodniu 10-14 lipca br.
9.Wizyta może zostać zrealizowana do końca sierpnia 2023 roku.
10. Kupon rabatowy (nie) może zostać przeniesiony na osobę trzecią
12.Przedmiotowy konkurs, nie wiąże się z koniecznością nabywania towaru lub usługi i nie stanowi loterii w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. W związku z powyższym uczestnik konkursu nie musi skorzystać z wylosowanego rabatu.
III. KOMISJA KONKURSOWA
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, a w szczególności w celu dokonania sprawdzenia spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie wybranych Uczestników, w szczególności przyznania zwycięzcom Bonusu – Kuponu , Organizator każdorazowo do każdego przeprowadzanego Konkursu będzie uprawniony do powołania komisji konkursowej, chyba że dla przeprowadzenie danego Konkursu nie będzie to niezbędne lub celowe.
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora.
3. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału w Konkursie w ramach którego pełnią funkcję w Komisji Konkursowej.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJN

Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Organizatora bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Organizatora
2. Reklamacja powinna zawierać dopisek, że dotyczy organizowanego Konkursu, a ponadto zawierać dane identyfikacyjne Klienta – imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, jego adres lub adres elektroniczny, numer NIP lub PESEL oraz dokładny opis i wskazanie powodu reklamacji.
Brak danych umożliwiających identyfikację Klienta może skutkować pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania.
3. Organizator zapewnia, że rozpatruje złożone reklamacje niezwłocznie, jednocześnie zastrzegając, że ze względu na brak stacjonarnego Oddziału Obsługi Klienta, nie przyjmuje reklamacji składanych osobiście pod ww. adresem, lecz jedynie korespondencyjnie.
4. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez reklamacji przez Organizatora.

V. DANE OSOBOWE
1. Administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest Organizator – spółka IX Wieków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (adres: 25-006 Kielce, ulica Solna 4A lok. 93, REGON: 521543556, NIP: 9592051147), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000961834 (dalej również „Spółka”),
2. Informacje szczegółowe w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem oraz skorzystaniem z usług a w szczególności cele, podstawa prawna ich przetwarzania, dane kontaktowe administratorów danych, rodzaj i źródło przetwarzanych danych osobowych i wiele innych informacji znajdziesz w Polityce Prywatności dostępnej w biurze i na stronie Spółki.
3. Na potrzeby danego Konkursu lub Akcji Promocyjnej mogą być przetwarzane takie dane osobowe jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe – nr telefonu oraz e-mail. Jeżeli przeprowadzenie danego Konkursu lub Akcji promocyjnej będzie wymagało udzielenia dodatkowej Zgody od Uczestnika lub przekazania dodatkowych danych osobowych, zostanie to określone w warunkach przeprowadzenia danego Konkursu lub Akcji Promocyjnej.
4. Przekazanie danych osobowych Organizatorowi na potrzeby udziału lub przekazanie Bonusu jest dla Uczestnika dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub Akcji Promocyjnej oraz otrzymania przewidzianego za udział Bonusu. Dane osobowe będą̨ przetwarzane w następujących celach: a) przeprowadzenia Konkursu lub Akcji promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); b) obowiązkowej administracji podatkowo-księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ustawy z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych); c) rozpatrywania potencjalnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); d) dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
5. Zakres danych udostępnianych Organizatorowi na skutek udziału w Konkursie obejmuje:
a) dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel,
b) dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail i numer telefonu;
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w biurze
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, Podstawowym Informacjach o Konkursie lub Akcji Promocyjnej lub Szczegółowym Regulaminie Konkursu lub Akcji Promocyjnej.
3. Organizator zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, warunkami poszczególnych Konkursów lub Akcji Promocyjnych, z dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek Organizatora lub są sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub zakończenia Konkursu/Akcji Promocyjnej w każdym momencie. Powodem zmian lub zakończenia Konkursu lub Akcji Promocyjnej mogą być w szczególności:
a. wprowadzenie nowych lub zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu; b. zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. w wyniku postanowień sądowych lub decyzji organów administracji państwowej, mających wpływ na usługi świadczone przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Zmiana Regulaminu lub zakończenie danego Konkursu lub Akcji promocyjnej nie może w sposób negatywny wpływać na prawa nabyte przez Uczestników przed wprowadzeniem zmiany do Regulaminu lub zakończenia danego Konkursu lub Akcji Promocyjnej przed upływem terminu, na którym zostały przewidziane.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i/lub Szczegółowym Regulaminem Konkursu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 29 kwietnia 2020 roku do jego odwołania lub zmiany. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników poprzez opublikowanie w Serwisie nowej treści Regulaminu.
8. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie i Podstawowych Informacji o Konkursie lub Akcji Promocyjnej, w którym Uczestnik bierze udział

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków przeprowadzania Konkursów i Akcji Promocyjnych prowadzonych w Gabinetu IX Wieków Gabinety Lekarskie
2.Regulamin określa również prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursach lub Akcjach Promocyjnych oraz prawa i obowiązki Organizatora związane z ich przeprowadzaniem.
3. Ogólny Regulamin Konkursu i Podstawowe Informacje o Konkursie lub Akcji Promocyjnej stanowią pełną regulację warunków przeprowadzenia danego Konkursu lub Akcji Promocyjnej i obowiązujące każdego Uczestnika.
3. Organizatorem Konkursów i Akcji Promocyjnych w Serwisie jest spółka IX Wieków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (adres: 25-006 Kielce, ulica Solna 4A lok. 93, REGON: 521543556, NIP: 9592051147), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000961834 (dalej również „Spółka”),
II. ZASADY OGÓLNE UDZIAŁU
4. Akcje Promocyjne i Konkursy nie są loteriami, grami losowymi, zakładami wzajemnymi, grą na automatach lub w karty w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. – Dz.U. z 2019 r. poz. 847 z późń. zm.).
5.W dniach 10-14 lipca br. w godzinach otwarcia Gabinetu IX Wieków Gabinety Lekarskie, każdy zainteresowany może skorzystać z promocji. Która polega na losowaniu 50% rabatu na zabieg, który będzie wymieniony na wylosowanym kartce (kuponie rabatowym).
6. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wyraziła chęć przystąpienia do Konkursu
7.Cennik zabiegów określony jest w odrębnym dokumencie stanowiącym katalog oferowanych zabiegów i usług …
8.Aby skorzystać z rabatu określonego w kuponie konkursowym należy umówić się na wyżej wymieniony zabieg w tygodniu 10-14 lipca br.
9.Wizyta może zostać zrealizowana do końca sierpnia 2023 roku.
10. Kupon rabatowy (nie) może zostać przeniesiony na osobę trzecią
12.Przedmiotowy konkurs, nie wiąże się z koniecznością nabywania towaru lub usługi i nie stanowi loterii w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. W związku z powyższym uczestnik konkursu nie musi skorzystać z wylosowanego rabatu.
III. KOMISJA KONKURSOWA
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, a w szczególności w celu dokonania sprawdzenia spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie wybranych Uczestników, w szczególności przyznania zwycięzcom Bonusu – Kuponu , Organizator każdorazowo do każdego przeprowadzanego Konkursu będzie uprawniony do powołania komisji konkursowej, chyba że dla przeprowadzenie danego Konkursu nie będzie to niezbędne lub celowe.
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora.
3. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału w Konkursie w ramach którego pełnią funkcję w Komisji Konkursowej.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJN

Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Organizatora bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Organizatora
2. Reklamacja powinna zawierać dopisek, że dotyczy organizowanego Konkursu, a ponadto zawierać dane identyfikacyjne Klienta – imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, jego adres lub adres elektroniczny, numer NIP lub PESEL oraz dokładny opis i wskazanie powodu reklamacji.
Brak danych umożliwiających identyfikację Klienta może skutkować pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania.
3. Organizator zapewnia, że rozpatruje złożone reklamacje niezwłocznie, jednocześnie zastrzegając, że ze względu na brak stacjonarnego Oddziału Obsługi Klienta, nie przyjmuje reklamacji składanych osobiście pod ww. adresem, lecz jedynie korespondencyjnie.
4. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez reklamacji przez Organizatora.

V. DANE OSOBOWE
1. Administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest Organizator – spółka IX Wieków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (adres: 25-006 Kielce, ulica Solna 4A lok. 93, REGON: 521543556, NIP: 9592051147), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000961834 (dalej również „Spółka”),
2. Informacje szczegółowe w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem oraz skorzystaniem z usług a w szczególności cele, podstawa prawna ich przetwarzania, dane kontaktowe administratorów danych, rodzaj i źródło przetwarzanych danych osobowych i wiele innych informacji znajdziesz w Polityce Prywatności dostępnej w biurze i na stronie Spółki.
3. Na potrzeby danego Konkursu lub Akcji Promocyjnej mogą być przetwarzane takie dane osobowe jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe – nr telefonu oraz e-mail. Jeżeli przeprowadzenie danego Konkursu lub Akcji promocyjnej będzie wymagało udzielenia dodatkowej Zgody od Uczestnika lub przekazania dodatkowych danych osobowych, zostanie to określone w warunkach przeprowadzenia danego Konkursu lub Akcji Promocyjnej.
4. Przekazanie danych osobowych Organizatorowi na potrzeby udziału lub przekazanie Bonusu jest dla Uczestnika dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub Akcji Promocyjnej oraz otrzymania przewidzianego za udział Bonusu. Dane osobowe będą̨ przetwarzane w następujących celach: a) przeprowadzenia Konkursu lub Akcji promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); b) obowiązkowej administracji podatkowo-księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ustawy z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych); c) rozpatrywania potencjalnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); d) dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
5. Zakres danych udostępnianych Organizatorowi na skutek udziału w Konkursie obejmuje:
a) dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel,
b) dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail i numer telefonu;
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w biurze
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, Podstawowym Informacjach o Konkursie lub Akcji Promocyjnej lub Szczegółowym Regulaminie Konkursu lub Akcji Promocyjnej.
3. Organizator zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, warunkami poszczególnych Konkursów lub Akcji Promocyjnych, z dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek Organizatora lub są sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub zakończenia Konkursu/Akcji Promocyjnej w każdym momencie. Powodem zmian lub zakończenia Konkursu lub Akcji Promocyjnej mogą być w szczególności:
a. wprowadzenie nowych lub zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu; b. zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. w wyniku postanowień sądowych lub decyzji organów administracji państwowej, mających wpływ na usługi świadczone przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Zmiana Regulaminu lub zakończenie danego Konkursu lub Akcji promocyjnej nie może w sposób negatywny wpływać na prawa nabyte przez Uczestników przed wprowadzeniem zmiany do Regulaminu lub zakończenia danego Konkursu lub Akcji Promocyjnej przed upływem terminu, na którym zostały przewidziane.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i/lub Szczegółowym Regulaminem Konkursu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 29 kwietnia 2020 roku do jego odwołania lub zmiany. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników poprzez opublikowanie w Serwisie nowej treści Regulaminu.
8. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie i Podstawowych Informacji o Konkursie lub Akcji Promocyjnej, w którym Uczestnik bierze udział